Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu: zgarnij bilety na koncert Twenty One Pilots oraz możliwość wystąpienia w reklamie WMP!

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki konkursu: zgarnij bilety na koncert Twenty One Pilots oraz oraz możliwość wystąpienia w reklamie WMP! rozgrywanego na stronie internetowej www.twentyonepilots.pl zgodnie z art. 921 Ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”

1.2 Organizatorem Konkursu jest Twenty One Pilots Polska.

1.3 Fundatorem/ami nagród w Konkursie jest/są: Warner Music Polska zwani dalej łącznie „Fundatorem”/„Fundatorami”).

1.4 Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie w środkach masowego przekazu tj. w Internecie, z zastrzeżeniem, iż Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru strony www.twentyonepilots.pl.

1.5 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.6 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 14 maja 2021 do dnia 19 maja 2021 roku, a jego rozstrzygnięcie odbędzie się w dniu 20 maja 2021 r.

1.7 Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie, w tym zamieszczenie na stronie www.twentyonepilots.pl jego imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości zamieszkania podczas Konkursu, jego promocji, ogłaszania wyników oraz na bezpłatną publikację pracy na social mediach TOP PL (np.: Facebook, Instagram, Twitter, grupa Pølish Skeletøn Clique |-/ twenty one pilots Polska)

1.8 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.9 Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: twentyonepilotspolska@gmail.com

1.10 Organizator zastrzega wykluczenie Uczestnika z konkursu w razie potwierdzenia informacji o plagiacie. W takiej sytuacji organizator wyjaśni zaistniałą sytuację z zainteresowanymi stronami (Uczestnikiem) i podejmie samodzielnie decyzje o wykluczeniu. Uczestnik przystępując do konkursu jest świadomy możliwości wykluczenia w przypadku potwierdzenia plagiatu.

2. Nagrody

2.1 Zwycięzca konkursu otrzyma bilet na Twenty One Pilots Livestream Experience oraz możliwość wystąpienia w spocie promocyjnym “Scaled and Icy” Warner Music Poland.

2.2 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.

2.5 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzca każdej edycji Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora drogą mailową.

2.6 Nagrody nie odebrane przez zwycięzcę Konkursu w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora.

2.7 Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy każdej edycji Konkursu.

2.8 Nagrodę główną ufundowaną przez Fundatora zwycięzcy Konkursu przekaże Fundator.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie

3.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 14.05.2021 r. od godziny 18:30 do dnia 19.05.2021 r. do godz. 23:59 dokonać zgłoszenia do Konkursu na adres: twentyonepilotspolska@gmail.com. Zgłoszenie o temacie “KONKURS SAI” powinno zawierać:

a) Dane zgłoszeniowe: imię, nazwisko

b) pracę konkursową (dowolna praca artystyczna tematycznie związana z nadchodzącym albumem “Scaled and Icy” – fanart / cover jednej z piosenek SAI / opowiadanie / fotografia / cosplay / wiersz / grafika komputerowa itp)

Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do utworu przesłanego do Konkursu w znaczeniu art. 1 ust. 1 ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.2 Spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń do Konkursu, komisja konkursowa wybierze 21 zgłoszeń, które w jej ocenie najciekawiej prezentują się spośród nadesłanych prac. Wybrane prace zostaną poddane głosowaniu, a właściciele 4 z nich, które osiągną najwyższą ilość głosów  – zostaną zwycięzcami Konkursu.

3.2.1 W czasie trwania Konkursu odbędzie się jedna edycja Konkursu – zostanie ona rozegrana w dniu 20.05.2021 w godzinach:9:00-21:00, podczas której w formie głosowania w formie ankiety na grupie Pølish Skeletøn Clique |-/ twenty one pilots Polska wyłonione zostaną 4 zwycięskie prace.

3.3 Zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Konkursu.

3.4 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz.

3.5 Dane zwycięzcy edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody.

3.6 Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Konkursu.

3.7 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.

3.8 Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.

3.9 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie

4.1 W Konkursie nie mogą brać udziału administratorzy Twenty One Pilots Polska.

4.2 Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.

4.3 Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby małoletnie (tj. osoby które ukończyły lat 13, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo), jeżeli posiadają zgodę swojego przedstawiciela prawnego na udział w Konkursie i ewentualne odebranie w nim nagród.

4.4 Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: twentyonepilotspolska@gmail.com, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.

5.2 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe. Ochrona danych osobowych.

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu na stronie Organizatora www.twentyonepilots.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.

6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

6.4 Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.

6.5 Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora przez email: twentyonepilotspolska@gmail.com

6.6 Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wyłonienia jego Zwycięzców. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane w celu opublikowania ich na stronie konkursowej oraz przekazania nagrody. Na Stronie Konkursowej opublikowane zostanie imię i pierwsza litera nazwiska Zwycięzcy Konkursu (tak aby Zwycięzca w łatwy sposób dowiedział się o wygranej). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda, którą wyraża Uczestnik poprzez tzw. wyraźne działanie potwierdzające czyli wysłanie do Organizatora zgłoszenia konkursowego i/lub wzięcie udziału w Konkursie. O tym, kto zostanie Zwycięzcą Konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa oraz ilość zdobytych głosów podczas etapu głosowania.

6.7 Jeżeli w związku z udziałem w Konkursie Uczestnik złoży reklamację, Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu zarejestrowania oraz rozpatrzenia reklamacji. Podstawą przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na konieczności weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz możliwości obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

6.8 Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników w czasie trwania Konkursu, a także przez okres, w którym zgodnie z Regulaminem Konkursu przysługuje Uczestnikowi prawo do złożenia reklamacji. Organizator przestanie przetwarzać dane wcześniej jeżeli Uczestnik wycofa zgodę na ich przetwarzanie. W związku z wydaniem nagrody Zwycięzcy Konkursu, dane osobowe Zwycięzcy będą znajdować się w dokumentacji podatkowej a Organizator będzie je przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

6.9 Organizator będzie przekazywać dane osobowe Uczestników Konkursu dostawcom, którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z poleceniami Organizatora.

6.10 W związku z wygraniem przez Zwycięzcę Konkursu nagrody rzeczowej, Organizator przekaże dane Zwycięzcy Fundatorowi (Warner Music Poland), w celu doręczenia nagrody. Dane Zwycięzców zostaną przekazane wyłącznie w zakresie w jakim będzie to niezbędne do przekazania nagrody.

6.11 Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczej (EOG).

6.12 Uczestnik Konkursu ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
b. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
c. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku gdy Organizator przetwarza je na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Aby skorzystać z powyższych praw, Uczestnik musi skontaktować się z Organizatorem (dane kontaktowe w punkcie 6.5 powyżej).

6.13 Do momentu zakończenia Konkursu, każdy Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, wysyłając na adres e-mail: twentyonepilotspolska@gmail.com wiadomość o temacie “Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”. W treści wiadomości Uczestnik musi podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, którego użył w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6.14 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zgłoszenia konkursowego uniemożliwi jednak wzięcie udziału w Konkursie.

6.15 Wszelkie roszczenia dotyczące wydania nagrody należy kierować do Fundatora tj. Warner Music Poland. Organizator tj. Twenty One Pilots Polska nie odpowiada za wydanie nagrody przez Fundatora – jest zobowiązany do przekazania danych osobowych zwycięzcy Fundatorowi po ogłoszeniu wyników 20 maja 2021 o godzinie 21:21.